KAJ JE PRIMOKIZ?

Iniciativa PRIMOKIZ stremi h krepitvi celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki preko sprejetja strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Z implementacijo strategije bo občina postajala vse bolj odzivna na potrebe mlajših otrok in njihovih družin.

Iniciativa temelji na ideji, da morajo politike in storitve na področju zgodnjega otroštva ustrezati specifičnim potrebam vseh otrok in družin v občini ter da mora njihovo izvajanje potekati usklajeno.

Iniciativa PRIMOKIZ spodbuja sodelovanje, komunikacijo in iskanje priložnosti za povezovanje med:

 • občino kot financerko in kreatorico lokalnih politik,
 • organizacijami, ki delujejo na področju dela z otroki v zgodnjem otroštvu in njihovimi družinami kot izvajalkami programov ter
 • strokovnjaki s področja zgodnjega otroštva.

Že nekaj časa smo opažali  pomanjkanje kakovosti življenja za mlade. Na začetku mojega mandata smo naredili analizo stanja in pokazalo se je, da so primanjkljaji tako na področju infrastrukture kot tudi aktivnosti. Odločili smo se pristop “zapakirati” malo širše in se odločili pridružiti pobudi. To področje je za nas pomembno.

Gašper Uršič, župan, Občina Cerkno

Zgodnje otroštvo prej zagotovo ni bilo prioritetno področje v naši občini. Ne morem reči, da je sedaj na vrhu prioritetne lestvice, vsekakor pa smo ga potisnili v ospredje in prepričana sem, da bomo v prihodnje postorili še kakšen večji korak naprej. Področje zgodnjega otroštva je pomembno. Vem, da ga je v občinah kar težko spraviti na urnik, pomembno pa je, da se o tem govori na politični ravni. Zato se mi zdi super, da smo se vključili v to  pobudo.

Nataša Pernat, lokalna koordinatorka, Občina Slovenska Bistrica

Povezovanje deležnikov, ki delujejo na področju zgodnjega otroštva, je zelo, zelo dobra stvar za našo lokalno skupnost.

Mateja Leskovar Polanič, facilitatorka, Občina Ljutomer

Glede priključitve smo videli vrednost tudi v tem,  da smo prišli do realne analize stanja na tem področju, kar nam bo omogočilo ustrezno ukrepanje.

Janez Fajfar, Župan Občine Bled 2006-2022

Rada bi izpostavila dejstvo, da smo se zaradi te pobude imeli priložnost na bolj formalen način srečevati s predstavniki institucij, ki delajo z isto ciljno skupino. To se mi je zdelo fantastično, ker vsi delamo z isto ciljno skupino, vendar iz različnih perspektiv. Veliko skupnega imamo.

Ivana Majcen, facilitatorka, Občina Trbovlje

Najpomembnejše se mi zdi, da smo začeli govoriti o pomenu zgodnjega otroštva. Upam, da bo v prihodnje to še bolj poudarjeno. To se mi zdi bistveno sporočilo te pobude

Neja Gašperšič, lokalna koordinatorka, Občina Bled

Pozitivno je tudi, da smo dvignili zavedanje pomena zgodnjega otroštva. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so o tem področju začeli bolj intenzivno razmišljati tudi drugi resorji. Zgodnje otroštvo ni povezano zgolj z vzgojo in izobraževanjem.

Mateja Leskovar Polanič, facilitatorka, Občina Ljutomer

Za pridružitev smo se odločili, ker si že od ustanovitve občine ves čas prizadevamo ohranjati poseljenost, saj povsod na ruralnih območjih prebivalstvo pada. Pričakujemo tudi, da bo pobuda pripomogla k vzpostavitvi sistema usklajevanja med lokalno, nacionalno in evropsko ravnijo.

Stanko Ivanušič, župan, Občina Razkrižje

Lokalna strategija je zagotovo velik dosežek. Je krovni dokument za razvojno področje zgodnjega otroštva v občini. V naši občini  to področje  prej ni bilo v takšni meri prepoznano.

Nataša Pernat, lokalna koordinatorka, Občina Slovenska Bistrica

PROCES

Ključni koraki v procesu:

 • odločitev občine za umestitev zgodnjega otroštva med pomembne teme za strateški razvoj občine;
 • oblikovanje lokalnega akcijskega tima pod vodstvom lokalnih odločevalcev;
 • izvedba situacijske analize stanja in potreb storitev ter servisov, namenjenih družinam z otroki do sedmega leta starosti na nivoju občine. Pri tem sodelujejo strokovnjaki in praktiki iz treh resorjev (zdravstva, šolstva ter vzgoje in izobraževanja), predstavniki lokalne oblasti, družine ter drugi relevantni člani lokalne skupnosti;
 • sprejetje skupnih odločitev na podlagi identificiranih potreb glede kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih prednostnih nalog za izboljšanje storitev ter servisov, namenjenih družinam z otroki do sedmega leta starosti v vseh treh resorjih;
 • oblikovanje lokalne strategije, ki naslavlja skupno določene prednostne naloge;
 • potrditev lokalne strategije ter zagotovitev sredstev za njeno izvajanje;
 • spremljanje izvajanja implementacije lokalne strategije;
 • načrtovanje nadaljnjih ukrepov.

MODEL PRIMOKIZ

Model Primokiz na eni strani oblikujejo povezave med tremi resorji, ki si delijo odgovornost za oblikovanje celostnega podpornega sistema za otroke do 7. leta starosti in njihove družine (zdravstvo, sociala in vzgoje in izobraževanje), na drugi strani pa zagotavljanje servisov in storitev na nivoju lokalne skupnosti, ki so namenjene:

 • vsem otrokom in družinam (npr. otroška igrišča, vrtci, pediater, pomoč od rojstvu otroka ipd.),
 • skupinam otrok in njihovih staršev, ki potrebujejo bolj usmerjeno podporo (npr. programi za vključevanje tujejezičnih družin v lokalno skupnost, pogovorne skupine za starše v različnih življenjskih situacijah (npr. ločitev; enostarševske družine; družine, ki so izgubile otroka ipd.)) ter
 • skupinam otrok in njihovih staršev, ki potrebujejo ozko specifično podporo (npr. logoped; razvojni oddelki v vrtcu; terapevtski programi za specifične potrebe otrok in družin). 

Model Primokiz predstavlja tesno prepleteno mrežo, katere vertikalne vezi predstavljajo trije resorji, horizontalne pa storitve in servisi na lokalni ravni, namenjeni otrokom in njihovim družinam z različnimi potrebami.

KLJUČNI AKTERJI

 • lokalni akcijski tim (LAT)
 • lokalni koordinator
 • facilitator

Lokalni akcijski tim (LAT): skupina predstavnikov različnih organizacij, ki v občini delujejo na področjih zdravstva, sociale ter vzgoje in izobraževanja, katerih ciljna skupina so družine z mlajšimi otroki. Vloga LAT je priprava situacijske analize, ki je podlaga za pripravo strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.

Lokalni koordinator: zaposlen v občinski upravi, imenuje ga župan; zadolžen za tehnično vodenje LAT ter izvajanje procesa vzpostavljanja in priprave strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.

Facilitator: (zunanji) sodelavec lokalnega koordinatorja, strokovnjak s področja zgodnjega otroštva/predšolske vzgoje, razvoja otrok oz. družinskih študij, strokovna podpora lokalnemu koordinatorju pri vodenju LAT, zagovornik kakovosti v zgodnjem otroštvu.